Polityka prywatności

I. Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna RODO dla wolontariuszy oraz uczestników warsztatów realizowanych w ramach projektu „Aktywne mamy – świadome swojej płodności nastolatki” (Skrócona nazwa projektu: „Mama córce, kobieta kobietce”) zleconego i sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) informujemy, że:

II. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani danych osobowych jest INSTYTUT NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY WEDŁUG METODY PROF. DR MED. J. ROTZERA (INER) z siedzibą w Warszawie (00-695) ul. Nowogrodzka 49, NIP 5261888895. Z Administratorem  można się kontaktować na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektu  „Aktywne mamy – świadome swojej płodności nastolatki”, na podstawie zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

IV. Okres przechowywania danych

Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach podatkowych, tj. przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym realizowany był warsztat.

  1.  Odbiorcy danych

A. Pani dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podmiotom przetwarzającym i innym odbiorcom, czyli podmiotom świadczącym na rzecz INER usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe oraz podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

B. Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.

2. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani:

A. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

B. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

C. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

D. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

E. prawo do przenoszenia danych;

F. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w działaniach realizowanych w ramach projektu  „Aktywne mamy – świadome swojej płodności nastolatki”.

V. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.